کابل آنتن معمولی فویلدار 3C هادی نور گستر

2100 تومان

کابل آنتن فویلدار
مناسب تلویزیون‌های رنگی
مانع ورود نویز و امواج اضافه
مصرف برای طول کمتر از 15 متر