کابل برق افشان 2 در 0.75 اصفهان

    39500 تومان

    جنس رسانای مس
    دارای قابلیت انعطاف بالا
    محصول سیم و کابل اصفهان