کابل برق افشان 2 در 0.75 هدایت الکتریک

12800 تومان

هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228
ولتاژ نامی: U0/U=300/500 V
کابل کنترل انعطاف پذیر
عایق PVC/D